صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی ۳ ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی سه ماهه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به۱۴۰۲/۰۱/۳۱ دانلود
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ صورتهای مالی حسابرسی شده سالانه منتهی به۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ گزارش عملکرد منتهی به ۳۰-۱۰-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ صورت مالی حسابرسی نشده سالانه منتهی به۳۰-۱۰-۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صورتهای مالی دوره نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی دو ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۱فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی دو ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود