صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ گزارش عملکرد دوره مالی نه ماه و چهارده روزه منتهی به۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ صورتهای مالی دوره نه ماه و چهارده روزه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ دانلود
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ گزارش عملکرد حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ صورت های مالی حسابرسی شده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۶/۰۹ ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ صورت های مالی حسابرسی نشده دوره مالی شش ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ گزارش عملکرد دوره مالی دو ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۱فروردین ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ صورتهای مالی دوره مالی دو ماه و سیزده روزه منتهی به ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۱ دانلود
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ دانلود