صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۴/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۳۹۷,۹۳۱,۹۶۰,۲۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۷۰۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۶۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۶۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ ۱۶:۵۸:۴۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ ۱۰,۶۸۲ ۱۰,۶۱۰ ۱۰,۶۱۰ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۳۹۷,۹۳۱,۹۶۰,۲۹۷
  ۲ ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ ۱۰,۶۲۵ ۱۰,۵۵۳ ۱۰,۵۵۳ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۳۷۴,۴۱۴,۹۷۵,۲۷۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ ۱۰,۵۱۸ ۱۰,۴۴۷ ۱۰,۴۴۷ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۳۳۰,۲۲۶,۸۴۰,۲۲۰
  ۴ ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ ۱۰,۶۶۷ ۱۰,۵۹۵ ۱۰,۵۹۵ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۳۹۱,۴۹۵,۲۰۴,۵۹۲
  ۵ ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ ۱۰,۸۸۱ ۱۰,۸۰۷ ۱۰,۸۰۷ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۷۵,۲۶۹,۳۹۵,۰۴۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ ۱۰,۸۸۱ ۱۰,۸۰۸ ۱۰,۸۰۸ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۷۵,۵۵۹,۶۶۳,۸۴۱
  ۷ ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ ۱۰,۸۸۲ ۱۰,۸۰۹ ۱۰,۸۰۹ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۷۵,۸۴۹,۹۵۸,۴۹۵
  ۸ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ ۱۰,۹۱۳ ۱۰,۸۳۹ ۱۰,۸۳۹ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۸۸,۵۴۱,۹۴۹,۲۰۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ ۱۰,۹۹۹ ۱۰,۹۲۵ ۱۰,۹۲۵ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۲۳,۹۶۲,۰۷۸,۰۹۸
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ ۱۱,۰۰۹ ۱۰,۹۳۴ ۱۰,۹۳۴ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۲۷,۹۱۱,۶۶۸,۰۹۲
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ ۱۱,۰۳۵ ۱۰,۹۶۰ ۱۰,۹۶۰ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۳۸,۷۱۰,۲۷۱,۵۵۴
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ ۱۱,۱۷۴ ۱۱,۰۹۸ ۱۱,۰۹۸ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۹۵,۸۷۰,۰۵۵,۰۵۷
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ ۱۱,۱۷۴ ۱۱,۰۹۸ ۱۱,۰۹۸ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۹۵,۶۱۰,۶۸۲,۷۳۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ ۱۱,۱۷۴ ۱۱,۰۹۹ ۱۱,۰۹۹ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۹۵,۹۲۲,۹۵۶,۷۶۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ ۱۱,۲۲۷ ۱۱,۱۵۱ ۱۱,۱۵۱ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۷۱۸,۴۹۲,۰۹۴
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ ۱۱,۲۲۶ ۱۱,۱۵۰ ۱۱,۱۵۰ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۶۱۷,۰۵۸,۴۶۲,۷۷۰
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ ۱۰,۹۸۳ ۱۰,۹۰۸ ۱۰,۹۰۸ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۵۱۷,۰۶۶,۹۶۸,۵۱۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ ۱۰,۷۵۹ ۱۰,۶۸۶ ۱۰,۶۸۶ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۲۴,۹۴۹,۳۹۳,۲۱۵
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ ۱۰,۸۰۴ ۱۰,۷۳۰ ۱۰,۷۳۰ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۳,۴۸۵,۲۹۶,۵۹۹
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۰,۸۰۴ ۱۰,۷۳۱ ۱۰,۷۳۱ ۰ ۰ ۵۲۸,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۴۴۳,۷۸۸,۵۹۴,۰۳۳
  مشاهده همه