صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۸۵,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۲۲۳,۸۵۵,۹۵۱,۰۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۱۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۱۶:۳۰:۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ ۱۰,۲۵۷ ۱۰,۱۹۰ ۱۰,۱۹۰ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۲۳,۸۵۵,۹۵۱,۰۳۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ ۱۰,۳۱۳ ۱۰,۲۴۶ ۱۰,۲۴۶ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۴۷,۱۰۷,۳۰۷,۲۲۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ ۱۰,۳۱۴ ۱۰,۲۴۷ ۱۰,۲۴۷ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۴۷,۲۵۶,۱۰۸,۸۴۲
  ۴ ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ ۱۰,۳۱۴ ۱۰,۲۴۷ ۱۰,۲۴۷ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۴۷,۴۰۵,۰۸۰,۷۳۱
  ۵ ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ ۱۰,۲۱۳ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۴۷ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۵,۹۷۰,۲۹۳,۸۲۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ ۱۰,۲۱۴ ۱۰,۱۴۷ ۱۰,۱۴۷ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۶,۱۳۳,۱۰۱,۲۷۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ ۱۰,۲۱۴ ۱۰,۱۴۸ ۱۰,۱۴۸ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۶,۲۹۷,۵۵۸,۳۲۸
  ۸ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۱۰,۱۶۸ ۱۰,۱۰۲ ۱۰,۱۰۲ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۸۷,۴۶۲,۲۳۹,۶۷۹
  ۹ ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ ۱۰,۱۲۰ ۱۰,۰۵۴ ۱۰,۰۵۴ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۶۷,۲۲۳,۵۸۱,۲۸۰
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۱۳ ۱۰,۰۱۳ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۵۰۵,۳۴۳,۶۲۶
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ ۱۰,۱۰۳ ۱۰,۰۳۶ ۱۰,۰۳۶ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۶۰,۱۲۵,۹۵۷,۵۵۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۸۴ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۹,۶۸۹,۲۰۶,۶۸۰
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۰۸۴ ۱۰,۰۸۴ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۷۹,۸۷۴,۰۳۴,۴۲۲
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ ۱۰,۱۵۱ ۱۰,۰۸۵ ۱۰,۰۸۵ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۸۰,۱۲۷,۲۰۲,۷۳۰
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ ۱۰,۰۹۹ ۱۰,۰۳۳ ۱۰,۰۳۳ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۵۸,۶۲۸,۲۱۲,۹۸۵
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ ۹,۹۹۲ ۹,۹۲۷ ۹,۹۲۷ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۱۴,۷۴۳,۱۵۳,۰۷۷
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ ۱۰,۱۹۱ ۱۰,۱۲۴ ۱۰,۱۲۴ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۱۹۶,۳۲۹,۹۷۹,۵۲۳
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ ۱۰,۳۲۸ ۱۰,۲۶۰ ۱۰,۲۶۰ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۲,۷۷۰,۴۱۵,۰۳۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ ۱۰,۳۲۹ ۱۰,۲۶۱ ۱۰,۲۶۱ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۳,۱۸۴,۷۲۲,۹۷۰
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ ۱۰,۳۳۱ ۱۰,۲۶۳ ۱۰,۲۶۳ ۰ ۰ ۵۲۸,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۲۵۴,۱۸۹,۷۰۳,۷۳۵
  مشاهده همه