صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۵۲۳,۵۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۷,۳۹۳,۱۹۴,۸۵۳,۳۸۸
قیمت صدور هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۵۵۳
قیمت ابطال هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۴۴۵
قیمت آماری هر واحد (لحظه ای)
۱۵,۴۴۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۰:۵۸:۱۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۵,۶۲۵ ۱۵,۵۱۶ ۱۵,۵۱۶ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۳,۱۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۳,۱۹۴,۸۵۳,۳۸۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۵,۶۲۶ ۱۵,۵۱۷ ۱۵,۵۱۷ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۳,۱۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۳,۷۱۶,۹۶۲,۵۳۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۵,۶۲۷ ۱۵,۵۱۸ ۱۵,۵۱۸ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۳,۱۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۴,۲۳۹,۰۴۲,۶۰۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۵,۴۶۰ ۱۵,۳۵۲ ۱۵,۳۵۲ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۵۳,۱۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۳۱۵,۳۰۸,۱۲۰,۴۷۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۵,۴۳۷ ۱۵,۳۲۹ ۱۵,۳۲۹ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۲,۷۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۱۰,۳۶۸,۸۶۶,۴۹۲
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۵,۶۸۶ ۱۵,۵۷۵ ۱۵,۵۷۵ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۴۵۲,۷۱۰,۰۰۰ ۴۷۶,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۴۲۷,۸۷۱,۸۷۷,۳۹۱
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۵,۸۴۸ ۱۵,۷۳۶ ۱۵,۷۳۶ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۴۵۲,۲۱۰,۰۰۰ ۴۷۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۵۱۲,۴۴۶,۴۵۹,۴۷۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۵,۹۵۲ ۱۵,۸۴۰ ۱۵,۸۴۰ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۵۸۹,۰۱۹,۱۹۵,۰۰۶
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۵,۹۵۳ ۱۵,۸۴۱ ۱۵,۸۴۱ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۵۸۹,۵۶۹,۶۹۹,۳۹۰
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۵,۹۵۲ ۱۵,۸۴۰ ۱۵,۸۴۰ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۵۸۹,۰۹۷,۵۲۰,۷۸۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۶,۰۹۲ ۱۵,۹۸۰ ۱۵,۹۸۰ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۶۵۵,۸۲۸,۷۹۷,۶۷۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۶,۱۰۱ ۱۵,۹۸۸ ۱۵,۹۸۸ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۵۱۰,۰۰۰ ۴۷۹,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۶۵۹,۸۷۸,۵۵۲,۹۴۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۶,۲۷۷ ۱۶,۱۶۳ ۱۶,۱۶۳ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۷۷۴,۴۱۲,۸۸۹,۸۰۶
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۱۶,۴۲۹ ۱۶,۳۱۴ ۱۶,۳۱۴ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۷,۱۶۷,۶۲۶,۲۳۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۱۶,۴۳۰ ۱۶,۳۱۵ ۱۶,۳۱۵ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۷,۶۹۱,۹۸۶,۴۳۱
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۱۶,۴۳۱ ۱۶,۳۱۶ ۱۶,۳۱۶ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۴۷,۸۳۸,۶۶۸,۳۶۱
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۱۶,۴۴۰ ۱۶,۳۲۵ ۱۶,۳۲۵ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۵۲,۲۶۰,۹۴۸,۲۳۲
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۱۶,۳۸۲ ۱۶,۲۶۷ ۱۶,۲۶۷ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۲۴,۴۱۳,۶۰۹,۴۵۰
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۱۶,۴۷۵ ۱۶,۳۶۰ ۱۶,۳۶۰ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۶۹,۰۲۹,۹۶۶,۹۷۱
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۱۶,۴۸۱ ۱۶,۳۶۵ ۱۶,۳۶۵ ۰ ۰ ۹۲۹,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۴۴۸,۶۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۸۷۱,۶۱۰,۱۹۶,۸۶۸
  مشاهده همه