صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۴۲۵,۸۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹,۳۴۴,۳۷۲,۲۵۵,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۳۸۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۲۷۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۲۷۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ ۱۵:۵۸:۰۳
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۱۶,۳۸۳ ۱۶,۲۷۴ ۱۶,۲۷۴ ۰ ۰ ۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۳۴۴,۳۷۲,۲۵۵,۹۶۴
  ۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۶,۶۸۴ ۱۶,۵۷۲ ۱۶,۵۷۲ ۰ ۰ ۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۵۱۵,۹۲۵,۶۲۵,۳۷۹
  ۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۱۶,۹۲۸ ۱۶,۸۱۴ ۱۶,۸۱۴ ۰ ۰ ۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۵۴,۶۸۲,۹۳۲,۵۴۹
  ۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۱۶,۹۲۹ ۱۶,۸۱۵ ۱۶,۸۱۵ ۰ ۰ ۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۵۵,۲۷۹,۸۳۵,۷۵۸
  ۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۱۶,۹۲۸ ۱۶,۸۱۴ ۱۶,۸۱۴ ۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۸۷۵,۵۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۴,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۶۵۴,۳۸۰,۴۱۰,۶۰۷
  ۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۱۶,۸۶۰ ۱۶,۷۴۷ ۱۶,۷۴۷ ۰ ۰ ۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۶۱۱,۱۸۹,۶۳۳,۵۰۷
  ۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۱۶,۸۶۷ ۱۶,۷۵۳ ۱۶,۷۵۳ ۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۸۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۳,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۶۱۴,۶۷۹,۳۷۲,۲۸۶
  ۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۶,۸۷۹ ۱۶,۷۶۵ ۱۶,۷۶۵ ۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۸۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۷۰,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۵۶۰,۹۷۱,۹۷۲,۴۳۶
  ۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۱۶,۶۸۶ ۱۶,۵۷۲ ۱۶,۵۷۲ ۰ ۰ ۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۴۲۷,۹۹۷,۴۳۰,۶۴۷
  ۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۱۶,۹۸۴ ۱۶,۸۶۸ ۱۶,۸۶۸ ۰ ۰ ۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۵۹۶,۳۲۹,۹۱۰,۹۱۰
  ۱۱ ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۶,۹۸۳ ۱۶,۸۶۸ ۱۶,۸۶۸ ۰ ۰ ۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۵۹۶,۲۷۲,۷۳۷,۹۴۱
  ۱۲ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ ۱۶,۹۹۵ ۱۶,۸۸۰ ۱۶,۸۸۰ ۰ ۰ ۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۲,۷۷۰,۳۵۱,۲۳۰
  ۱۳ ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ ۱۶,۷۷۵ ۱۶,۶۶۱ ۱۶,۶۶۱ ۰ ۰ ۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۴۷۸,۳۷۳,۶۰۳,۸۶۵
  ۱۴ ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ ۱۶,۷۵۹ ۱۶,۶۴۵ ۱۶,۶۴۵ ۰ ۰ ۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۱,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۴۶۹,۵۵۲,۸۳۱,۳۷۲
  ۱۵ ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ ۱۶,۸۴۹ ۱۶,۷۳۳ ۱۶,۷۳۳ ۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۸۷۰,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۳۰۰,۰۰۰ ۵۶۹,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۵۳۶,۲۷۶,۵۸۰,۷۷۷
  ۱۶ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ ۱۶,۲۳۴ ۱۶,۱۲۳ ۱۶,۱۲۳ ۰ ۰ ۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵۷۵,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۲۷۳,۹۶۱,۵۳۳,۲۵۴
  ۱۷ ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ ۱۶,۵۳۵ ۱۶,۴۲۲ ۱۶,۴۲۲ ۰ ۰ ۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۵۷۷,۳۲۸,۱۰۷,۳۲۲
  ۱۸ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ ۱۶,۵۳۸ ۱۶,۴۲۵ ۱۶,۴۲۵ ۰ ۰ ۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۵۷۹,۱۹۵,۹۹۷,۰۶۶
  ۱۹ ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ۱۶,۵۱۲ ۱۶,۳۹۹ ۱۶,۳۹۹ ۰ ۰ ۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۲۸۶,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸۳,۲۰۰,۰۰۰ ۹,۵۶۳,۹۴۸,۹۸۸,۱۱۹
  ۲۰ ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ ۱۶,۹۹۹ ۱۶,۸۸۴ ۱۶,۸۸۴ ۰ ۰ ۸۶۹,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۸۳,۱۰۰,۰۰۰ ۵۸۶,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۳,۹۴۸,۵۶۱,۳۳۰
  مشاهده همه