صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۵۰,۲۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۸۵,۹۴۱,۵۱۵,۰۱۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۳۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۸۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۶۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ ۱۵:۵۸:۰۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱۰,۰۳۴ ۹,۹۶۶ ۹,۹۶۶ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۴۸۵,۹۴۱,۵۱۵,۰۱۴
  ۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۰,۰۴۵ ۹,۹۷۷ ۹,۹۷۷ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۱,۰۵۲,۷۸۰,۴۰۷
  ۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۲۳ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۵۲۶,۹۸۶,۴۳۸,۵۷۱
  ۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱۰,۰۹۱ ۱۰,۰۲۳ ۱۰,۰۲۳ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۹,۲۶۱,۲۰۲,۹۷۹
  ۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱۰,۰۷۸ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۱۱ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۵,۸۰۲,۶۶۰,۷۸۳
  ۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۱۱ ۱۰,۰۱۱ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۶,۰۲۹,۶۶۳,۳۸۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱۰,۰۷۹ ۱۰,۰۱۲ ۱۰,۰۱۲ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۸۴,۸۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۶,۲۵۶,۷۰۰,۴۱۹
  ۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۰,۱۰۵ ۱۰,۰۳۸ ۱۰,۰۳۸ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۱,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۶۲۷,۵۷۲,۹۰۵,۳۷۰
  ۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱۰,۰۲۶ ۹,۹۵۹ ۹,۹۵۹ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۱۶۱,۵۲۶,۶۶۷
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱۰,۰۲۷ ۹,۹۶۱ ۹,۹۶۱ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۶۸۶,۹۸۲,۵۰۱
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ ۹,۹۸۵ ۹,۹۱۹ ۹,۹۱۹ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۶۲۳,۲۶۶,۳۴۱,۶۳۳
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۱۰,۰۲۲ ۹,۹۵۶ ۹,۹۵۶ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۶۳۶,۸۰۰,۵۸۱,۹۳۶
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ ۱۰,۰۲۳ ۹,۹۵۶ ۹,۹۵۶ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۶۳۷,۰۲۷,۴۶۳,۵۴۸
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ ۱۰,۰۲۳ ۹,۹۵۷ ۹,۹۵۷ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۶۳۷,۲۵۴,۳۷۴,۵۲۳
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۱۰,۰۲۶ ۹,۹۵۹ ۹,۹۵۹ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۵,۱۱۹,۳۶۰,۵۲۱
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۱۰,۰۱۷ ۹,۹۵۱ ۹,۹۵۱ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۲,۰۴۳,۷۳۵,۳۸۸
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۱۰,۰۱۲ ۹,۹۴۶ ۹,۹۴۶ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۴,۷۷۳,۸۶۰,۷۴۷
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ ۹,۹۳۸ ۹,۸۷۲ ۹,۸۷۲ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۱,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۶۷,۴۵۴,۱۹۰,۳۵۴
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۶,۶۸۳,۳۶۲,۶۳۸
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۱۰,۱۰۴ ۱۰,۰۳۷ ۱۰,۰۳۷ ۰ ۰ ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۷۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۷۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۷۳۶,۸۸۲,۱۰۸,۹۵۹
  مشاهده همه