صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۰۷/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۷۸,۳۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۲۱,۷۰۰,۰۰۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۴۵۵,۴۴۷,۳۷۸,۵۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۱۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۱۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۱۲۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۱۶:۵۹:۱۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
نوع صندوق
قابل معامله شاخصی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۹,۱۹۳ ۹,۱۳۴ ۹,۱۳۴ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷۸,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۴۵۵,۴۴۷,۳۷۸,۵۳۶
  ۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۹,۲۱۲ ۹,۱۵۳ ۹,۱۵۳ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۶۳,۶۲۷,۷۰۴,۰۹۲
  ۳ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۹,۱۸۹ ۹,۱۳۰ ۹,۱۳۰ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۷۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۵۴,۹۵۸,۴۹۱,۸۷۸
  ۴ ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ ۹,۴۰۱ ۹,۳۴۰ ۹,۳۴۰ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۵۴۲,۸۳۷,۴۷۹,۶۸۶
  ۵ ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ ۹,۴۰۱ ۹,۳۴۱ ۹,۳۴۱ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۵۴۳,۰۱۰,۰۸۵,۹۹۸
  ۶ ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ ۹,۴۰۲ ۹,۳۴۱ ۹,۳۴۱ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۵۴۳,۱۸۲,۷۷۲,۵۸۶
  ۷ ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ ۹,۳۳۷ ۹,۲۷۸ ۹,۲۷۸ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۹,۰۰۸,۹۶۶,۳۶۶
  ۸ ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ ۹,۳۳۸ ۹,۲۷۸ ۹,۲۷۸ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۶۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۵۱۹,۱۸۰,۱۴۵,۵۹۷
  ۹ ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ ۹,۱۷۹ ۹,۱۲۱ ۹,۱۲۱ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۴۶۱,۲۹۷,۴۸۹,۱۵۲
  ۱۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ ۹,۱۸۰ ۹,۱۲۱ ۹,۱۲۱ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۴,۴۰۰,۰۰۰ ۳۷۹,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۴۶۱,۴۶۴,۸۱۹,۹۰۴
  ۱۱ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ ۹,۴۱۸ ۹,۳۵۸ ۹,۳۵۸ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۵۵۷,۸۳۰,۶۲۷,۵۵۷
  ۱۲ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ ۹,۴۱۹ ۹,۳۵۸ ۹,۳۵۸ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۵۵۸,۰۰۵,۷۶۸,۰۶۴
  ۱۳ ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ ۹,۴۱۹ ۹,۳۵۹ ۹,۳۵۹ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۱۵۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۵۵۸,۱۸۰,۹۸۷,۷۷۴
  ۱۴ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ ۹,۵۰۰ ۹,۴۳۷ ۹,۴۳۷ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳۸۰,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۵۹۱,۶۲۴,۲۵۹,۷۰۹
  ۱۵ ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ ۹,۵۷۲ ۹,۵۰۸ ۹,۵۰۸ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۸۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۵۰۸,۳۰۴,۸۷۹
  ۱۶ ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ ۹,۵۸۲ ۹,۵۱۹ ۹,۵۱۹ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴۵,۳۰۰,۰۰۰ ۳۸۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۹۹,۱۸۱,۶۰۵,۳۱۵
  ۱۷ ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ ۹,۶۸۷ ۹,۶۲۴ ۹,۶۲۴ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۶,۵۵۱,۰۶۶,۳۸۵
  ۱۸ ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ ۹,۶۸۷ ۹,۶۲۴ ۹,۶۲۴ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۶,۷۴۲,۴۵۸,۸۴۰
  ۱۹ ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ ۹,۶۸۸ ۹,۶۲۵ ۹,۶۲۵ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۶,۹۳۳,۹۳۱,۹۱۳
  ۲۰ ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ ۹,۶۸۸ ۹,۶۲۵ ۹,۶۲۵ ۰ ۰ ۵۳۳,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۷۹۷,۱۲۵,۴۸۵,۴۵۲
  مشاهده همه