صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۱۱) (۰.۳) (۳۳.۱۵) (۶۶.۲۵)
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ (۰.۴۶) (۰.۳) (۸۱.۳۴) (۶۶.۴۴)
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۰ ۰.۰۱ ۰ ۳.۱۲
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۰.۱۲ ۰.۰۲ ۵۴.۸۵ ۹.۳۸
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۸) ۰
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ (۰.۲۶) ۰.۲۲ (۶۱.۲) ۱۲۶.۲۶
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۰.۷۹ ۰.۴۲ ۱,۶۸۸.۴۷ ۳۵۴.۷۵
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ (۰.۰۲) ۰.۱۵ (۷.۰۷) ۷۴.۵
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۰.۴۲ (۰.۱۴) ۳۶۷.۵۱ (۴۰.۶۱)
۱۱ ۱۴۰۱/۰۹/۰۵ (۰.۳۷) (۰.۱۴) (۷۴.۳۱) (۴۰.۰۸)
۱۲ ۱۴۰۱/۰۹/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶) ۰
۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ (۰.۰۲) ۰.۱۸ (۷.۰۷) ۹۲.۸
۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ ۰.۰۸ (۰.۰۷) ۳۴.۰۹ (۲۱.۷)
۱۶ ۱۴۰۱/۰۸/۳۰ ۰.۰۵ ۰.۲۸ ۲۰.۱۳ ۱۸۰.۲
۱۷ ۱۴۰۱/۰۸/۲۹ ۰.۷۵ ۰.۸۳ ۱,۴۲۶.۸۹ ۱,۹۳۱.۶۱
۱۸ ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ (۱.۶۴) (۱.۴۵) (۹۹.۷۶) (۹۹.۵۲)
۱۹ ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰