صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ امید نامه (نسخه اولیه) امیدنامه
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ امید نامه (نسخه نهایی) امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۴/۱۳ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۲ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۹ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تصمیمات مجمع - افزایش سقف ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تصمیمات مجمع -تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ تصمیمات مجمع -تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - افزایش سقف-تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ تغییرات امیدنامه