صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
امیدنامه صندوق
امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ OmidName امیدنامه
تغییرات امیدنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تصمیمات مجمع - افزایش سقف ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ تصمیمات مجمع -تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ تصمیمات مجمع -تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ تغییرات امیدنامه
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ تصمیمات مجمع - افزایش سقف-تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ تغییرات امیدنامه