صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
۲ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۲۳ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۲
۳ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۵
۴ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
۵ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۴ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۶ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۷ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۸
۸ دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۶/۱۴
۹ تصمیمات مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۳
۱۰ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۴/۱۲
۱۱ دعوت به مجمع - تغییر حق الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۴.۱۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۳/۲۹
۱۲ تصمیمات مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۳ اسامی حاضرین در مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۲۰
۱۴ دعوت به مجمع - افزودن کارمزد رتبه بندی ارزیابی عملکرد صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۲۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۱۰
۱۵ تصمیمات مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۶ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۹
۱۷ دعوت به مجمع - تغییر پارامترهای بازارگردانی صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۲.۰۹ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۲/۰۶
۱۸ تصمیمات مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۱.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۱۹ اسامی حاضرین در مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۱.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۱/۳۰
۲۰ دعوت به مجمع - تصویب صورت های مالی سالانه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۱.۳۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۲/۲۸
۲۱ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۱۷
۲۳ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ ۱۴۰۱.۱۱.۱۷ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۱/۰۲
۲۴ تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
۲۶ دعوت به مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
۲۷ تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
۲۸ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک پیشتاز مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۳/۱۱
۲۹ دعوت به مجمع - تغییر کارمزد حسابرس و متولی مورخ ۱۴۰۱.۰۳.۱۰ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
۳۰ مجمع موسسین ۱۴۰۰.۰۹.۲۴ دریافت خبر ۱۴۰۱/۰۱/۲۱
۳۱ تصمیمات مجمع -تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۲ تصمیمات مجمع - افزایش سقف ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۲۲
۳۳ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۳۴ دعوت به مجمع - افزایش سقف-تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۸ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۳۵ تصمیمات مجمع -تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
۳۶ تصمیمات مجمع - افزایش سقف ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۳۷ اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
۳۸ دعوت به مجمع - افزایش سقف-تغییر پارامتر بازارگردانی ۱۴۰۰.۱۲.۱۵ دریافت خبر ۱۴۰۰/۱۲/۱۵