صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۰.۰۵۴ (۰.۰۹۸)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ (۲.۵۶۴)% (۳.۱۳۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۲.۷۲۲ %۳.۳۸۸
۳ ماه اخیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
۶ ماه ۱۴۰۰/۰۹/۰۴ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ %۱۰.۱۹ %۱۷.۶۲۴
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳.۴۴ %۳.۰۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۰.۶۴)% (۰.۳۲)%