صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۱.۷۹۸)% (۲.۳۴۵)%
هفته گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۲.۹۲۹)% (۱.۹۸۴)%
ماه گذشته ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ (۴.۵۱۲)% (۴.۵۷۸)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۲۱.۸۳ %۲۴.۷۶۱
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۶۲.۱۲۴ %۵۹.۵۹۶
یک سال اخیر ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۴۹.۲۲۱ %۴۵.۲۹۵
۳ سال اخیر ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
۵ سال اخیر ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ %۶۲.۷۴ %۷۰.۶۵
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۴ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۲۷)% (۱۰.۱۶)%