صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۲.۰۴۵)% (۲.۴۵۱)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۲.۳۱۱)% (۱.۹۷۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ %۵.۵۶۵ %۵.۰۸۱
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ %۷.۶۳ %۶.۸۳۳
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ (۸.۰۱۵)% (۶.۷۴۸)%
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ %۵۵.۱۶ %۶۳.۶۷
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۱۲.۴ %۸.۶۴
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۱۰.۲۷)% (۱۰.۱۶)%