صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۱۱)% (۰.۲۹۷)%
هفته گذشته ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۷۱۷)% (۰.۳۳۹)%
ماه گذشته ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۴.۴ %۴.۸۱۴
۳ ماه اخیر ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ %۲.۲۴۷ (۰.۲۴۴)%
۶ ماه ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۷.۱۲۹)% (۷.۲۹۴)%
یک سال اخیر ۱۴۰۰/۰۹/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
تا زمان انتشار ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ (۰.۳۴)% %۶.۵۶۳
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۷.۳۵ %۶.۴۸
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۵.۷۶)% (۵.۱۹)%