صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ ۲,۷۱۲,۳۶۶ ۲۸.۸۱ % ۶,۳۶۲,۰۵۰ ۶۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۵,۴۴۴ ۲.۷۱ % ۸۶,۱۷۸ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ ۲,۷۲۳,۶۷۵ ۲۸.۴۱ % ۶,۵۲۹,۵۵۳ ۶۸.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۳,۹۳۶ ۲.۶۵ % ۸۱,۰۴۴ ۰.۸۵ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ ۲,۷۳۵,۳۵۲ ۲۸.۰۴ % ۶,۷۲۴,۸۳۴ ۶۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۳,۹۳۶ ۲.۶ % ۳۹,۴۱۲ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ ۲,۷۳۵,۳۵۲ ۲۸.۰۴ % ۶,۷۲۴,۸۳۴ ۶۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۳,۹۳۶ ۲.۶ % ۳۹,۳۹۶ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ ۲,۷۳۵,۳۵۲ ۲۸.۰۴ % ۶,۷۲۴,۸۳۴ ۶۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۵۳,۹۳۶ ۲.۶ % ۳۹,۳۸۱ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ ۲,۷۴۷,۷۸۱ ۲۸.۳۷ % ۶,۶۳۱,۵۲۱ ۶۸.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۸۷۸ ۲.۵۷ % ۵۸,۷۱۸ ۰.۶۱ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ۲,۷۵۴,۰۱۰ ۲۸.۴۱ % ۶,۶۵۹,۵۸۱ ۶۸.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۳۸,۸۸۶ ۲.۴۶ % ۴۲,۹۹۶ ۰.۴۴ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۲,۷۹۴,۷۵۱ ۲۹.۰۱ % ۶,۶۰۳,۷۳۹ ۶۸.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۸,۱۱۴ ۱.۸۵ % ۵۶,۳۴۹ ۰.۵۸ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ ۲,۷۵۳,۱۴۸ ۲۸.۸۷ % ۶,۵۸۳,۱۳۱ ۶۹.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۶,۷۶۴ ۱.۷۵ % ۳۲,۹۸۱ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ ۲,۸۰۸,۴۸۲ ۲۸.۹۹ % ۶,۶۷۸,۸۱۱ ۶۸.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۳,۰۹۱ ۰.۷۵ % ۱۲۶,۶۴۳ ۱.۳۱ % ۰ ۰ %