صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ۱,۹۳۲,۴۸۴ ۲۶.۵۱ % ۵,۲۹۱,۷۰۱ ۷۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵,۵۶۹ ۰.۰۸ % ۶۰,۱۳۹ ۰.۸۲ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ۱,۹۳۱,۰۶۵ ۲۶.۴۸ % ۵,۲۹۰,۶۵۸ ۷۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۹۵۵ ۰.۰۴ % ۶۷,۶۳۰ ۰.۹۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ ۱,۹۲۹,۵۱۹ ۲۶.۵۲ % ۵,۲۷۶,۴۴۳ ۷۲.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰ % ۶۹,۰۲۵ ۰.۹۵ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ ۱,۹۱۹,۹۹۲ ۲۶.۶۵ % ۵,۲۲۵,۹۶۱ ۷۲.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰ % ۵۸,۶۴۴ ۰.۸۱ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ ۱,۹۳۶,۶۴۲ ۲۶.۴۹ % ۵,۳۱۹,۶۸۶ ۷۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰ % ۵۵,۷۳۶ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ ۱,۹۳۶,۶۴۲ ۲۶.۴۹ % ۵,۳۱۹,۶۸۶ ۷۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰ % ۵۵,۷۱۹ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ ۱,۹۳۶,۶۴۲ ۲۶.۴۹ % ۵,۳۱۹,۶۸۶ ۷۲.۷۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴ ۰ % ۵۵,۷۰۲ ۰.۷۶ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ ۱,۹۷۰,۱۴۷ ۲۶.۸۳ % ۵,۳۰۳,۱۰۷ ۷۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹,۰۶۴ ۰.۱۲ % ۶۱,۶۸۸ ۰.۸۴ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ ۱,۹۶۶,۰۰۴ ۲۶.۷۹ % ۵,۲۹۶,۶۹۱ ۷۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۰۱ % ۷۶,۴۶۳ ۱.۰۴ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ ۱,۹۷۵,۲۶۷ ۲۶.۶۹ % ۵,۳۶۱,۰۶۹ ۷۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۷۵۳ ۰.۰۱ % ۶۳,۹۶۲ ۰.۸۶ % ۰ ۰ %