صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ ۱,۹۷۶,۵۶۰ ۲۸.۴۴ % ۴,۸۷۲,۶۵۱ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷ ۰ % ۱۰۱,۸۱۷ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ ۱,۹۷۶,۵۶۰ ۲۸.۴۴ % ۴,۸۷۲,۶۵۱ ۷۰.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۷ ۰ % ۱۰۱,۷۸۶ ۱.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۶ ۲,۰۱۴,۳۷۷ ۲۸.۷۱ % ۴,۹۰۴,۶۴۳ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۱۲۰ ۰.۰۴ % ۹۳,۸۷۷ ۱.۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۳/۰۳/۲۵ ۲,۰۵۳,۶۴۶ ۲۸.۸۹ % ۴,۹۶۹,۵۰۲ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۴ ۰.۰۲ % ۸۴,۴۸۷ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ ۲,۰۵۳,۶۴۶ ۲۸.۸۹ % ۴,۹۶۹,۵۰۲ ۶۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۴ ۰.۰۲ % ۸۴,۴۶۴ ۱.۱۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ ۲,۰۵۳,۶۴۶ ۲۸.۸۸ % ۴,۹۸۱,۱۸۱ ۷۰.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۶۴ ۰.۰۲ % ۷۴,۳۸۱ ۱.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۲,۰۵۳,۷۲۹ ۲۸.۸۸ % ۴,۹۸۳,۷۰۶ ۷۰.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸ ۰ % ۷۳,۵۶۶ ۱.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۲,۰۴۷,۵۸۴ ۲۸.۷۷ % ۴,۹۸۹,۰۸۳ ۷۰.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۹۳ ۰.۰۱ % ۸۰,۵۷۳ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۲,۰۲۲,۶۴۱ ۲۸.۶۲ % ۴,۹۷۶,۰۵۷ ۷۰.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۷۲ ۰.۰۵ % ۶۵,۰۲۵ ۰.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱,۹۹۳,۳۷۶ ۲۸.۵۱ % ۴,۹۴۱,۶۴۸ ۷۰.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۷۷۲ ۰.۰۵ % ۵۴,۱۸۹ ۰.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %