صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ ۱,۳۱۹,۰۶۴ ۲۸.۷۵ % ۳,۱۳۴,۵۱۱ ۶۸.۳۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۹,۱۷۷ ۲.۶ % ۱۵,۳۵۲ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ ۱,۳۲۷,۴۳۷ ۲۸.۴۳ % ۳,۱۱۱,۰۳۹ ۶۶.۶۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۱۶,۰۶۷ ۴.۶۳ % ۱۵,۳۵۰ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ ۱,۳۴۴,۱۰۱ ۲۸.۷۴ % ۳,۱۷۶,۳۳۷ ۶۷.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۰,۸۲۴ ۳.۰۱ % ۱۵,۳۴۷ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۱,۳۳۶,۱۹۷ ۲۸.۶۹ % ۳,۱۶۱,۸۶۵ ۶۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۴۴,۳۶۵ ۳.۱ % ۱۵,۲۵۱ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ ۱,۳۵۹,۳۴۲ ۲۸.۸۴ % ۳,۲۰۲,۳۶۱ ۶۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۱۳۴ ۲.۸۹ % ۱۵,۲۴۹ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ ۱,۳۵۹,۳۴۲ ۲۸.۸۴ % ۳,۲۰۲,۳۶۱ ۶۷.۹۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۱۳۴ ۲.۸۹ % ۱۵,۲۴۶ ۰.۳۲ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ ۱,۳۵۹,۳۴۲ ۲۸.۸۴ % ۳,۲۰۹,۹۸۸ ۶۸.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۳۶,۱۳۴ ۲.۸۹ % ۸,۶۷۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ ۱,۳۵۰,۴۰۸ ۲۸.۹۹ % ۳,۲۱۵,۲۹۲ ۶۹.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۴ ۱.۸۱ % ۸,۶۷۹ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ ۱,۳۴۸,۵۱۲ ۲۹.۵۹ % ۳,۱۱۶,۲۵۳ ۶۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۲ ۱.۸۵ % ۸,۶۸۱ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ ۱,۳۲۱,۹۱۷ ۲۹.۴۹ % ۳,۰۶۷,۱۹۷ ۶۸.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۲ ۱.۸۸ % ۸,۶۸۲ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %