صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱ ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ ۱,۰۳۳,۵۰۶ ۲۹.۴۱ % ۲,۴۰۵,۴۱۵ ۶۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲,۹۴۷ ۰.۳۷ % ۶۲,۰۴۴ ۱.۷۷ % ۰ ۰ %
۲ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ ۱,۰۳۵,۰۰۹ ۲۹.۲۵ % ۲,۴۰۸,۳۶۴ ۶۸.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳۳,۸۵۵ ۰.۹۶ % ۶۱,۵۵۷ ۱.۷۴ % ۰ ۰ %
۳ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ۱,۰۴۶,۹۷۸ ۲۸.۷۹ % ۲,۴۲۳,۰۷۸ ۶۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۵,۴۳۸ ۱.۸ % ۱۰۱,۱۳۰ ۲.۷۸ % ۰ ۰ %
۴ ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ ۱,۰۶۲,۱۵۰ ۲۹.۲۱ % ۲,۴۵۸,۳۷۱ ۶۷.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۳,۹۲۳ ۱.۷۶ % ۵۲,۰۶۷ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۵ ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ ۱,۰۵۶,۹۹۶ ۲۹.۱ % ۲,۴۵۸,۸۳۷ ۶۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۹۲۶ ۱.۷۹ % ۵۲,۰۵۱ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۶ ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ ۱,۰۵۶,۹۹۶ ۲۹.۱ % ۲,۴۵۸,۸۳۷ ۶۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۹۲۶ ۱.۷۹ % ۵۲,۰۳۵ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۷ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ ۱,۰۵۶,۹۹۶ ۲۹.۱ % ۲,۴۵۸,۸۳۷ ۶۷.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۴,۹۲۶ ۱.۷۹ % ۵۲,۰۱۹ ۱.۴۳ % ۰ ۰ %
۸ ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ ۱,۰۵۶,۷۶۶ ۲۸.۹۲ % ۲,۴۶۸,۶۲۹ ۶۷.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۵۴۰ ۱.۸۲ % ۶۱,۹۱۴ ۱.۶۹ % ۰ ۰ %
۹ ۱۴۰۱/۰۹/۰۷ ۱,۰۵۳,۷۷۶ ۲۹.۰۶ % ۲,۴۴۵,۵۵۲ ۶۷.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۶,۵۴۰ ۱.۸۳ % ۶۰,۳۲۹ ۱.۶۶ % ۰ ۰ %
۱۰ ۱۴۰۱/۰۹/۰۶ ۱,۰۵۶,۳۲۱ ۲۸.۸۵ % ۲,۴۵۸,۳۵۱ ۶۷.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۹۱,۸۲۹ ۲.۵۱ % ۵۵,۰۰۶ ۱.۵ % ۰ ۰ %