صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
بیانیه سیاست‌های سرمایه‌گذاری
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ بیانیه سیاست های سرمایه گذاری دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ رویه تشکیل و مدیریت و بازبینی پرتفوی صندوق سرمایه گذاری شاخصی آرام مفید بر اساس شاخص کل دانلود
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ رویه پذیره نویسی صندوق قابل معامله- شاخصی آرام مفید دانلود