صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۱۰۲,۴۰۹ ۲۶.۲۱ ۱,۰۰۴,۳۰۶ ۲۷.۸۱ ۱,۰۶۶,۴۰۶ ۲۸.۷۶ ۱,۰۳۳,۵۰۶ ۲۹.۴۱
سایر سهام ۲,۶۰۴,۶۲۶ ۶۱.۹۴ ۲,۳۶۴,۴۳۸ ۶۵.۴۶ ۲,۴۶۸,۹۴۹ ۶۶.۵۸ ۲,۴۰۵,۴۱۵ ۶۸.۴۶
اوراق مشارکت ۱۷۱,۷۲۹ ۴.۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۰۸,۲۵۵ ۲.۵۷ ۱۴۳,۳۳۳ ۳.۹۷ ۹۴,۷۴۱ ۲.۵۵ ۱۲,۹۴۷ ۰.۳۷
سایر دارایی‌ها ۲۱۸,۳۷۳ ۵.۱۹ ۹۹,۷۳۶ ۲.۷۶ ۷۸,۱۲۷ ۲.۱۱ ۶۲,۰۴۴ ۱.۷۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد