صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۶۱۳,۹۲۴ ۲۷.۸۹ ۲,۱۷۹,۹۳۲ ۲۸.۰۸ ۲,۲۴۱,۹۸۶ ۲۸.۸۲ ۲,۲۳۱,۰۸۰ ۲۹.۴۴
سایر سهام ۳,۸۳۳,۰۶۱ ۶۶.۲۵ ۵,۲۹۱,۹۹۲ ۶۸.۱۷ ۵,۳۰۹,۲۶۰ ۶۸.۲۴ ۵,۲۲۹,۱۸۰ ۶۹
اوراق مشارکت ۸۲,۷۱۷ ۱.۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۸۸,۹۶۷ ۱.۵۴ ۲۴,۶۱۴ ۰.۳۲ ۱۷,۳۲۱ ۰.۲۲ ۵,۷۷۹ ۰.۰۸
سایر دارایی‌ها ۱۶۷,۲۸۷ ۲.۸۹ ۲۶۶,۷۱۵ ۳.۴۴ ۲۱۱,۳۱۰ ۲.۷۲ ۱۱۲,۲۰۷ ۱.۴۸
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد