صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۲,۱۶۲,۱۳۱ ۳۴.۰۸ ۲,۱۶۶,۳۸۵ ۲۸.۲۴ ۲,۰۳۴,۲۷۸ ۲۸.۴ ۱,۹۷۶,۵۶۰ ۲۸.۴۴
سایر سهام ۵,۴۲۳,۹۵۹ ۸۵.۵۰ ۵,۴۲۲,۴۷۹ ۷۰.۶۹ ۵,۰۳۴,۱۹۸ ۷۰.۲۹ ۴,۸۷۲,۶۵۱ ۷۰.۱
اوراق مشارکت ۵۶,۷۶۳ ۰.۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۷۹,۱۸۶ ۱.۲۵ ۳۶,۸۷۶ ۰.۴۸ ۳۰,۸۸۴ ۰.۴۳ ۴۷ ۰
سایر دارایی‌ها ۱۳۴,۴۵۵ ۲.۱۲ ۴۵,۴۵۶ ۰.۵۹ ۶۲,۴۶۳ ۰.۸۷ ۱۰۱,۸۱۷ ۱.۴۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد