صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۴۲۶,۹۹۲ ۲۷.۶۷ ۲,۵۷۰,۸۳۰ ۲۸.۷۵ ۲,۸۹۳,۶۰۱ ۲۸.۶۱ ۲,۷۱۲,۳۶۶ ۲۸.۸۱
سایر سهام ۳,۳۶۷,۴۲۶ ۶۵.۲۹ ۶,۱۸۶,۷۶۳ ۶۹.۱۹ ۶,۹۴۱,۶۵۴ ۶۸.۶۴ ۶,۳۶۲,۰۵۰ ۶۷.۵۶
اوراق مشارکت ۱۰۵,۵۶۱ ۲.۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۱۰۴,۰۰۷ ۲.۰۲ ۱۲۳,۸۳۱ ۱.۳۸ ۱۶۱,۱۱۳ ۱.۵۹ ۲۵۵,۴۴۴ ۲.۷۱
سایر دارایی‌ها ۱۵۳,۵۰۱ ۲.۹۸ ۶۰,۳۳۳ ۰.۶۷ ۱۱۷,۳۴۰ ۱.۱۶ ۸۶,۱۷۸ ۰.۹۲
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد