صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۰۸۷,۱۴۲ ۲۳.۳۱ ۴۷۲,۶۷۰ ۲۳.۳۱ ۱,۳۲۴,۱۷۵ ۲۹.۶۲ ۱,۳۱۹,۰۶۴ ۲۸.۷۵
سایر سهام ۲,۴۲۷,۴۲۸ ۵۲.۰۴ ۱,۰۵۵,۴۰۳ ۵۲.۰۴ ۳,۰۳۷,۲۱۳ ۶۷.۹۴ ۳,۱۳۴,۵۱۱ ۶۸.۳۲
اوراق مشارکت ۵۹۲,۴۶۵ ۱۲.۷ ۵۹۲,۴۶۵ ۲۹.۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۰,۴۳۲ ۱.۳ ۲۶,۲۷۵ ۱.۳ ۱۰۰,۶۴۳ ۲.۲۵ ۱۱۹,۱۷۷ ۲.۶
سایر دارایی‌ها ۴۹۶,۹۵۷ ۱۰.۶۵ ۲۱۶,۰۶۸ ۱۰.۶۵ ۸,۵۶۳ ۰.۱۹ ۱۵,۳۵۲ ۰.۳۳
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد