صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/10
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر رکن متولی صندوق مورخ 1401/10/10
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست