صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17
منبع -
مقدمه تصمیمات مجمع - تغییر کارمزد متولی و هزینه های نرم افزار صندوق مورخ 1401.11.17
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست