صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ ۱,۳۲۱,۴۶۳ ۲۹.۴۵ % ۳,۰۷۸,۱۴۲ ۶۸.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۲ ۱.۸۷ % ۳,۴۹۳ ۰.۰۸ % ۰ ۰ %
۱۲ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ ۱,۳۰۵,۲۹۳ ۲۹.۳۴ % ۳,۰۵۰,۳۳۶ ۶۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۲ ۱.۸۹ % ۸,۸۶۰ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۳ ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ ۱,۳۰۵,۲۹۳ ۲۹.۳۴ % ۳,۰۵۰,۳۳۶ ۶۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۲ ۱.۸۹ % ۸,۸۶۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۴ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ ۱,۳۰۵,۲۹۳ ۲۹.۳۴ % ۳,۰۵۰,۳۳۶ ۶۸.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۱۳۲ ۱.۸۹ % ۸,۸۶۹ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۵ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ ۱,۲۹۱,۰۷۲ ۲۹.۵۲ % ۲,۹۹۲,۶۶۴ ۶۸.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۸۴,۰۱۹ ۱.۹۲ % ۶,۰۰۳ ۰.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۶ ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ ۱,۲۸۴,۳۸۱ ۲۹.۵۷ % ۲,۹۶۸,۸۳۲ ۶۸.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۱۹ ۱.۵۴ % ۲۳,۰۰۵ ۰.۵۳ % ۰ ۰ %
۱۷ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ ۱,۳۱۸,۵۵۲ ۲۹.۷۹ % ۳,۰۱۸,۰۶۶ ۶۸.۱۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۱۹ ۱.۵۱ % ۲۳,۰۰۷ ۰.۵۲ % ۰ ۰ %
۱۸ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ ۱,۳۱۵,۳۴۴ ۳۰ % ۲,۹۹۷,۹۰۸ ۶۸.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۱۹ ۱.۵۳ % ۴,۶۶۹ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۱۹ ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ ۱,۳۱۴,۶۲۹ ۳۰.۱۸ % ۲,۹۶۹,۹۲۰ ۶۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۱۹ ۱.۵۴ % ۴,۶۷۱ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %
۲۰ ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ ۱,۳۱۴,۶۲۹ ۳۰.۱۸ % ۲,۹۶۹,۹۲۰ ۶۸.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۶۷,۰۱۹ ۱.۵۴ % ۴,۶۷۳ ۰.۱۱ % ۰ ۰ %