صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱ ۱۴۰۱/۰۱/۱۵ ۱,۴۴۶,۶۹۴ ۲۸.۴ % ۳,۰۶۸,۸۴۶ ۶۰.۲۵ % ۵۲۸,۰۱۲ ۱۰.۳۷ % ۰ ۰ % ۳,۳۹۳ ۰.۰۷ % ۴۶,۸۶۱ ۰.۹۲ % ۰ ۰ %
۵۲ ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ ۱,۴۰۲,۰۱۲ ۲۵.۱۶ % ۳,۰۵۰,۵۵۳ ۵۴.۷۵ % ۱,۰۲۶,۰۵۶ ۱۸.۴۱ % ۰ ۰ % ۹۳,۳۹۳ ۱.۶۸ % ۲۱۵ ۰ % ۰ ۰ %
۵۳ ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ ۱,۱۵۳,۴۲۶ ۲۱.۷۷ % ۲,۷۲۵,۹۱۷ ۵۱.۴۶ % ۱,۳۲۴,۶۴۰ ۲۵ % ۰ ۰ % ۹۳,۳۹۳ ۱.۷۶ % ۲۱۹ ۰ % ۰ ۰ %
۵۴ ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ ۱,۱۵۳,۴۲۶ ۲۱.۷۷ % ۲,۷۲۵,۹۱۷ ۵۱.۴۷ % ۱,۳۲۴,۱۰۵ ۲۵ % ۰ ۰ % ۹۳,۳۹۳ ۱.۷۶ % ۲۲۳ ۰ % ۰ ۰ %
۵۵ ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ ۱,۱۵۳,۴۲۶ ۲۱.۷۸ % ۲,۷۲۵,۹۱۷ ۵۱.۴۶ % ۱,۳۲۳,۵۷۱ ۲۴.۹۹ % ۰ ۰ % ۹۳,۳۹۳ ۱.۷۶ % ۲۲۸ ۰ % ۰ ۰ %
۵۶ ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ ۱,۱۵۳,۴۲۶ ۲۱.۷۸ % ۲,۷۲۵,۹۱۷ ۵۱.۴۷ % ۱,۳۲۳,۰۳۷ ۲۴.۹۸ % ۰ ۰ % ۹۳,۳۹۳ ۱.۷۶ % ۲۳۲ ۰ % ۰ ۰ %
۵۷ ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ ۱,۱۲۱,۶۱۹ ۲۱.۸۴ % ۲,۴۹۱,۸۳۸ ۴۸.۵۳ % ۱,۳۲۲,۵۰۳ ۲۵.۷۶ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۹ % ۱۸۸,۷۳۹ ۳.۶۸ % ۰ ۰ %
۵۸ ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ ۱,۱۵۳,۸۳۹ ۱۸.۵۷ % ۲,۵۳۵,۸۶۴ ۴۰.۸۲ % ۲,۵۱۲,۶۹۲ ۴۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۶ % ۲۴۱ ۰ % ۰ ۰ %
۵۹ ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ ۱,۱۴۶,۵۱۰ ۱۸.۶۳ % ۲,۴۸۵,۴۵۸ ۴۰.۳۹ % ۲,۵۱۱,۶۸۰ ۴۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۶ % ۲۴۶ ۰ % ۰ ۰ %
۶۰ ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ ۱,۰۲۴,۹۸۷ ۱۸.۱۷ % ۲,۰۹۴,۸۶۸ ۳۷.۱۴ % ۲,۵۱۰,۶۶۸ ۴۴.۵۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۰۰۰ ۰.۱۸ % ۲۵۰ ۰ % ۰ ۰ %