صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/15 10,034 9,966 9,966 0 0 545,000,000 2,100,000 195,200,000 349,800,000 3,485,941,515,014
2 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/14 10,045 9,977 9,977 0 0 545,000,000 0 193,100,000 351,900,000 3,511,052,780,407
3 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/13 10,091 10,023 10,023 0 0 545,000,000 8,200,000 193,100,000 351,900,000 3,526,986,438,571
4 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/12 10,091 10,023 10,023 0 0 545,000,000 100,000 184,900,000 360,100,000 3,609,261,202,979
5 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/11 10,078 10,011 10,011 0 0 545,000,000 0 184,800,000 360,200,000 3,605,802,660,783
6 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/10 10,079 10,011 10,011 0 0 545,000,000 0 184,800,000 360,200,000 3,606,029,663,386
7 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/09 10,079 10,012 10,012 0 0 545,000,000 1,200,000 184,800,000 360,200,000 3,606,256,700,419
8 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/08 10,105 10,038 10,038 0 0 545,000,000 100,000 183,600,000 361,400,000 3,627,572,905,370
9 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/07 10,026 9,959 9,959 0 0 545,000,000 3,000,000 183,500,000 361,500,000 3,600,161,526,667
10 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/06 10,027 9,961 9,961 0 0 545,000,000 800,000 180,500,000 364,500,000 3,630,686,982,501
11 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/05 9,985 9,919 9,919 0 0 545,000,000 0 179,700,000 365,300,000 3,623,266,341,633
12 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/04 10,022 9,956 9,956 0 0 545,000,000 0 179,700,000 365,300,000 3,636,800,581,936
13 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/03 10,023 9,956 9,956 0 0 545,000,000 0 179,700,000 365,300,000 3,637,027,463,548
14 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/02 10,023 9,957 9,957 0 0 545,000,000 700,000 179,700,000 365,300,000 3,637,254,374,523
15 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/09/01 10,026 9,959 9,959 0 0 545,000,000 0 179,000,000 366,000,000 3,645,119,360,521
16 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/08/30 10,017 9,951 9,951 0 0 545,000,000 5,500,000 179,000,000 366,000,000 3,642,043,735,388
17 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/08/29 10,012 9,946 9,946 0 0 545,000,000 0 173,500,000 371,500,000 3,694,773,860,747
18 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/08/28 9,938 9,872 9,872 0 0 545,000,000 800,000 173,500,000 371,500,000 3,667,454,190,354
19 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/08/27 10,104 10,037 10,037 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,736,683,362,638
20 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/08/26 10,104 10,037 10,037 0 0 545,000,000 0 172,700,000 372,300,000 3,736,882,108,959