صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/09/07 14,641 14,540 14,540 0 200,000 879,910,000 700,000 403,810,000 476,100,000 6,922,643,974,254
2 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/09/06 14,501 14,401 14,401 0 0 879,710,000 0 403,110,000 476,600,000 6,863,309,746,065
3 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/09/05 14,569 14,468 14,468 0 0 879,710,000 0 403,110,000 476,600,000 6,895,492,343,966
4 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/09/04 14,468 14,369 14,369 0 0 879,710,000 0 403,110,000 476,600,000 6,848,033,026,339
5 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/09/03 14,533 14,432 14,432 0 0 879,710,000 0 403,110,000 476,600,000 6,878,310,236,977
6 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/09/02 14,534 14,433 14,433 0 0 879,710,000 0 403,110,000 476,600,000 6,878,853,534,675
7 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/09/01 14,532 14,431 14,431 0 0 879,710,000 10,000,000 403,110,000 476,600,000 6,877,623,624,460
8 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/30 14,555 14,455 14,455 0 0 879,710,000 0 393,110,000 486,600,000 7,033,952,493,306
9 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/29 14,420 14,322 14,322 0 0 879,710,000 200,000 393,110,000 486,600,000 6,968,960,419,907
10 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/28 14,516 14,416 14,416 0 0 879,710,000 0 392,910,000 486,800,000 7,017,900,422,327
11 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/27 14,544 14,445 14,445 0 0 879,710,000 1,000,000 392,910,000 486,800,000 7,031,587,863,265
12 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/26 14,644 14,544 14,544 0 0 879,710,000 0 391,910,000 487,800,000 7,094,408,365,602
13 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/25 14,645 14,545 14,545 0 0 879,710,000 0 391,910,000 487,800,000 7,094,926,081,701
14 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/24 14,643 14,543 14,543 0 0 879,710,000 0 391,910,000 487,800,000 7,094,095,416,624
15 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/23 14,717 14,617 14,617 0 0 879,710,000 1,300,000 391,910,000 487,800,000 7,129,990,970,947
16 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/22 14,807 14,706 14,706 0 0 879,710,000 0 390,610,000 489,100,000 7,192,803,677,150
17 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/21 14,837 14,735 14,735 0 0 879,710,000 0 390,610,000 489,100,000 7,206,891,883,266
18 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/20 14,858 14,757 14,757 0 0 879,710,000 2,700,000 390,610,000 489,100,000 7,217,488,378,756
19 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/19 14,856 14,755 14,755 0 0 879,710,000 0 387,910,000 491,800,000 7,256,282,338,668
20 صندوق قابل معامله آرام مفید 1402/08/18 14,857 14,756 14,756 0 0 879,710,000 0 387,910,000 491,800,000 7,256,996,322,252