صندوق سرمایه‌گذاری شاخصی آرام مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۹۳۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۳۰۸۸
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
21 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/14 10,977 10,902 10,902 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,342,454,895,099
22 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/13 10,978 10,903 10,903 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,342,755,632,180
23 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/12 10,978 10,904 10,904 0 0 512,400,000 0 114,100,000 398,300,000 4,343,056,372,705
24 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/11 10,903 10,829 10,829 0 0 512,400,000 800,000 114,100,000 398,300,000 4,313,185,605,604
25 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/10 10,885 10,811 10,811 0 0 512,400,000 1,600,000 113,300,000 399,100,000 4,314,819,795,523
26 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/09 10,902 10,829 10,829 0 0 512,400,000 0 111,700,000 400,700,000 4,339,038,071,623
27 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/08 10,903 10,829 10,829 0 0 512,400,000 0 111,700,000 400,700,000 4,339,337,435,146
28 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/07 10,904 10,830 10,830 0 0 512,400,000 2,600,000 111,700,000 400,700,000 4,339,636,802,079
29 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/06 10,929 10,856 10,856 0 0 512,400,000 3,900,000 109,100,000 403,300,000 4,378,244,734,927
30 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/05 10,883 10,810 10,810 0 0 512,400,000 1,100,000 105,200,000 407,200,000 4,402,007,095,584
31 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/04 10,800 10,727 10,727 0 0 512,400,000 0 104,100,000 408,300,000 4,379,937,807,381
32 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/03 10,938 10,863 10,863 0 0 512,400,000 0 104,100,000 408,300,000 4,435,353,689,020
33 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/02 10,939 10,864 10,864 0 0 512,400,000 0 104,100,000 408,300,000 4,435,666,487,315
34 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/02/01 10,940 10,865 10,865 0 0 512,400,000 0 104,100,000 408,300,000 4,435,979,285,896
35 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/01/31 10,940 10,865 10,865 0 0 512,400,000 600,000 104,100,000 408,300,000 4,436,292,099,993
36 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/01/30 10,962 10,887 10,887 0 0 512,400,000 4,000,000 103,500,000 408,900,000 4,451,658,678,919
37 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/01/29 10,803 10,730 10,730 0 1,400,000 512,400,000 17,900,000 99,500,000 412,900,000 4,430,360,379,309
38 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/01/28 10,713 10,640 10,640 0 0 511,000,000 11,600,000 81,600,000 429,400,000 4,568,650,282,449
39 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/01/27 10,573 10,503 10,503 0 0 511,000,000 4,900,000 70,000,000 441,000,000 4,631,609,894,503
40 صندوق قابل معامله آرام مفید 1401/01/26 10,533 10,464 10,464 0 0 511,000,000 0 65,100,000 445,900,000 4,665,827,156,277